“One By One” lyrics

Music and lyrics by Lebo M
Performed by Ensemble


Colors:


Ibabeni njalo bakithi		[Hold on tight, my people]
Ninga dinwa			[Don't get weary]
Ninga phelelwa nga mandla	[Don't lose your strength]
Siya ba bona			[We can see]
Bebe fun' ukusi xeda		[They wanted to hold us back]
One by one
Ngeke ba lunge			[They will not succeed]
One by one
Sizo nqoba			[We will win]
One by one
Ngeke ba lunge			[They will not succeed]
One by one
(Repeat)

Sizo nqoba			[We will win]
Ngoba thina			[Because]
Siya zazi			[We know who we are]

Ngoba thina			[Because]
Siya zazi			[We know who we are]
(Repeat)

Zobona bayabaleka		[Come and see]
Zobon, zobona			[The cowards are running away]
Zobon, zobona
Zobon, zobona
Zobon
Amagwala

Ibala lami			[The color of my skin]
Elimnyama			[That is dark]
Ndiya zidla ngalo		[I'm proud of it]

Ibala lami			[The color of my skin]
Elimnyama			[That is dark]
Ndiza kufa nalo			[I will die with it]

Ibala lami			[The color of my skin]
Elimnyama			[That is dark]
Ndiya zidla ngalo		[I'm proud of it]

Kumnandi			[Oh yes]
Kwelakakith Eafrica		[It's beautiful in Africa]