"The Lion King III - Kovu's & Kiara's Pride" by Agnimon (e-mail) Posted 9/12/2003